Ochrana osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

Fyzická osoba René Gajdoš, se sídlem č.p. 558, 756 21 Ratiboř, IČO: 70645388, DIČ: CZ7503085843, informuje o tom, že ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("Nařízení"), je jako správce údajů oprávněna zpracovávat osobní údaje zákazníka(ů) (i) nezbytné pro realizaci práv a povinností ze smluv uzavřených se zákazníky prostřednictvím stránek WWW dle Obecných podmínek prodeje zboží nebo nájemních smluv ohledně pronájmu sportovního vybavení ("Smlouvy", jednotlivě "Smlouva"), (ii) nezbytné pro plnění svých zákonných povinností (zejména v oblasti daní a účetnictví), a (iii) nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti (zejména pro výkon podnikatelské činnosti a vymáhání práv Společnosti).

 

Společnost bude zpracovávat především osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, Název společnosti, IČO, DIČ, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

Osobní údaje budou zpracovávány Společností jako správcem údajů, případně prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má Společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením (zejména subdodavateli, včetně přepravců, poskytovateli služeb informačních technologií, a odbornými poradci).

 

Osobní údaje budou zpracovávány v klientském registru Společnosti, a to automatizovaným i manuálním způsobem. Zpracování bude zahrnovat zejména přípravu, úpravu, třídění osobních údajů, jejich shromažďování a vyhledávání v nich, jakož i další činnosti nezbytné pro realizaci práv a povinností ze Smlouvy.

 

Společnost bude uplatňovat vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel. Společnost dále bude uplatňovat postupy zajišťující, aby jakákoli třetí strana, které zpřístupní osobní údaje, včetně zpracovatelů, respektovala a zachovávala důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

 

Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být s jeho souhlasem uděleným způsobem uvedeným v rámci hovoru nahráván, a to za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb Společnosti, či podložení skutečností. Obsah telefonických hovorů se zákazníkem na lince či linkách zákaznického servisu Společnosti může být nahráván ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení i bez jeho souhlasu v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností ze Smlouvy.

 

Zákazník má právo:

  • požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Nařízení;

  • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů dle článku 16 Nařízení;

  • požadovat výmaz svých osobních údajů dle článku 17 Nařízení;

  • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů dle článku 18 Nařízení;

  • na přenositelnost svých osobních údajů dle článku 20 Nařízení;

  • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů dle článku 21 Nařízení; a

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky dle článku 77 Nařízení.

 

Společnost bude uchovávat osobní údaje po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Za tuto dobu se považuje doba trvání smluvního vztahu – Smlouvy a následné období dalších tří (3) let od okamžiku splnění veškerých práv a povinností ze Smlouvy.

V případěadministrace osobních údajů, je potřeba kontaktovat oprávněnou osobu a to: René Gajdoš, e-mail: gajdos.rene@seznam.cz.